Regulamin serwisu

I.  Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia i korzystania drogą elektroniczną z usług serwisu internetowego w domenie www.Czyorginal.pl („Serwis”) prowadzonego Osram Sp. z o.o. przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII KRS - nr KRS 0000591019, z siedzibą Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa Polska, NIP 951-240-26-05,  („Usługodawca”).
 2. Regulamin jest dostępny w każdym czasie i nieodpłatnie na stronie Serwisu.
 3. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną, usług telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych koniecznych lub potrzebnych do korzystania z Serwisu, których dostawcą lub udostępniającym nie jest Usługodawca, ale osoba trzecia, z którą Użytkownik zwarł umowę o ich świadczenie lub faktycznie z nich korzysta.

II. Rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Serwis
 1. Serwis jest dostępny dla użytkowników zainteresowanych nabyciem od sprzedawcy z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnych reflektorowych lamp wyładowczych marki Osram („Użytkownicy”) z linii Xenarc - Original, Cool Blue Intense, Night Breaker Unlimited przeznaczonych do zastosowania w pojazdach samochodowych („Produkty”).
 2. W ramach Serwisu świadczone są drogą elektroniczną  następujące usługi („Usługi”):
  1)  przeglądanie i odczytywanie materiałów udostępnianych w Serwisie (słownych, graficznych, słowno-graficznych, zdjęć i opisów),
  2)  sprawdzenie czy określony Produkt wykazuje z dużym prawdopodobieństwem cechy właściwe oryginalnemu produktowi marki Osram lub czy pochodzi z legalnego źródła.
 3. Usługa sprawdzenia, o której mowa w pkt II.2 .2 świadczona jest wyłączenie na podstawie oględzin przesłanych przez Użytkownika materiałów (zdjęć Produktu i ew. jego opakowania oraz dowodu zakupu). Usługa sprawdzenia nie daje 100% pewności co do oryginalności Produktu lub legalności źródła zakupu, gdyż takie potwierdzenie może być oparte jedynie o badania laboratoryjne.
 4. Usługa , o której mowa w pkt  II.2.2 nie obejmuje swoim zakresem przypadku, gdy konieczne jest przesłanie egzemplarza Produktu do bezpośrednich oględzin. Wówczas Usługodawca może ustalić z Użytkownikiem odrębną drogę postępowania poza świadczeniem tej Usługi, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę. 

III.  Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną 
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1)  zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome wersji nie starszej niż 28.0.1500 (Silnik Blink) - data wydania 9 lipca 2013 (albo) pozostałe wspierane przeglądarki: Mozilla Firefox w wersji od 23.0 - data wydania 6 sierpnia 2013; Internet Explorer w wersji od 11. -data wydania 17 października 2013; Safari edycja OSX w wersji od od 6 - data wydania 25 lipca 2012,
  2)  przeglądarka musi mieć włączone następujące opcje: obsługa plików cookie i obsługa języka JavaScript,
  3)  system operacyjny: Windows, OSX, Linux + środowisko graficzne (Gnome/Cinamon/KDE/Unity),
  4)  systemy operacyjne mobilne: iOS w wersji od 6.0 albo Android w wersji od Jelly Bean 4.2.
 2. Usługi są świadczone poprzez publicznie dostępne środki komunikacji  elektronicznej za pomocą sieci Internet.  Połączenie, ze stroną Serwisu nie jest szyfrowane. Użytkownik w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa komunikacji powinien stosować na swoim urządzeniu, za pomocą którego korzysta z Usług oprogramowanie chroniące pocztę elektroniczną, ruch HPTT, antyspamowe, antyphishingowe, blokujące ataki sieciowe oraz zaporę sieciową.
 3. Użytkownik korzystając z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści bezprawnych.
 4. Z Usługi, o której mowa w pkt II.2.2 mogą korzystać tylko Użytkownicy, którzy nabyli Produkt w ramach umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz spełnili wymagania konieczne do świadczenia tej Usługi.
 5. Usługodawca ma prawo od odmowy świadczenia Usługi, o której mowa w pkt II.2.2  z powodu nieudostępnienia przez klienta danych i materiałów, o których mowa w pkt III.7, a także, gdy Produkt został zakupiony od sprzedawcy nie mającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wymagania konieczne do świadczenia Usługi, o której mowa w pkt II.2.2 ).
 6. Usługa, o której mowa w pkt II.2.1 jest świadczona po wejściu przez Użytkownika na stronę Serwisu.  
 7. Usługa, o której mowa w pkt  II.2.2 jest świadczona z wykorzystaniem formularza Usługi, o której mowa w pkt  II.2.2 wypełnianego przez Użytkownika. W celu skorzystania z tej Usługi Użytkownik:
  1)  wchodzi na stronę główną Serwisu i wypełnia umieszczony na niej formularz Usługi („Sprawdź oryginalność swojego zakupu”),
  2)  wprowadza do formularza osobne następujące materiały: zdjęcia góry, frontu i dołu Produktu oraz zdjęcie (skan) dowodu zakupu Produktu, może także dobrowolnie przesłać zdjęcia opakowania Produktu,
  3)  wprowadza do formularza wymagane dla świadczenia Usługi dane osobowe: imię i nazwisko, adres email i nr telefonu oraz po zapoznaniu się z informacją o ich przetwarzaniu przez Usługobiorcę wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługobiorcę, może także wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Usługobiorcę niezamówionej informacji handlowej,
  4)  przesyła za pomocą strony Serwisu prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz Usługi do Usługodawcy,
  5)  uzupełnia, jeżeli to konieczne dla celów świadczenia Usługi, na prośbę Usługodawcy przesłane dane i/lub materiały, przesyłając je jeszcze raz (gdy Usługodawca ich nie otrzymał w całości lub części lub są słabej jakości) lub przesyłając dodatkowe materiały (zdjęcie opakowania). 
 8. W ramach Usługi, o której mowa w pkt  II.2.2 Użytkownik, który spełnił wymagania konieczne do jej świadczenia otrzyma na wskazany w formularz Usługi adres email jedną z odpowiedzi:
  1)  z dużym prawdopodobieństwem zakupiony Produkt jest oryginalny,
  2)  z dużym prawdopodobieństwem Produkt nie jest oryginalny lub pochodzi z nielegalnego źródła (został nielegalnie wprowadzony do obrotu i/lub sprzedany z naruszeniem prawa),
  3)  trudno jest określić czy Produkt jest oryginalny, co wymaga uzupełnienia przesłanych danych i/lub materiałów z prośbą o ich uzupełnienie stosownie do pkt III.7.6., a po ich uzupełnieniu otrzymuje odpowiedź. 
 9. Użytkownik korzystając z Serwisu czyni to we własnym imieniu, a jeżeli dokonuje jakiś czynności za lub w imieniu osób trzecich lub na rzecz osób trzecich - w szczególności podaje ich dane osobowe, przesyła materiały, wyraża określoną zgodę, zawiera lub wypowiada umowę o świadczenie Usług - musi mieć do tego odpowiednie umocowanie.

IV. Warunki zawierania i wykonywania lub odstępowania od umów o świadczenie Usług
 1. Świadczenie i korzystanie z Usług Serwisu odbywa się na podstawie umowy o świadczenie Usług zawartej pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem oraz Regulaminu, stanowiącego integralną część tej umowy. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu w przypadku Usług, dla których świadczenia nie jest wymagane podanie danych osobowych Użytkownika oznacza akceptację Regulaminu i zgodę na jego włączenie do treści umowy o świadczenie Usług. W przypadki innych Usług Użytkownik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego włączenie do treści umowy on świadczenie Usług w formularzu Usługi. 
 2. Umowa o świadczenie Usług jest zawierana na czas nieoznaczony i trwa od dnia pierwszego skorzystania przez Użytkownika z Usług, które jest traktowane jako oświadczenie obejmujące  niezwłoczne wykonanie tej umowy. Zawarcie umowy dokonuje się przez przystąpienie przez Usługodawcę do jej wykonania. 
 3. Umowa o świadczenie Usług może być w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika bez podania przyczyn, także w przypadku zmiany Regulaminu. W tym celu Użytkownik przesyła Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Umowa o świadczenia Usług ustaje z chwilą otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu tej umowy. 
 4. Umowa o świadczenie Usług może być w każdym czasie wypowiedziana przez Usługodawcę z powodu: naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień umowy o świadczenie Usług (w tym Regulaminu),  dostarczania treści bezprawnych, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług.
 5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług może być dokonane w dowolnej formie i sposób, w tym poprzez zaprzestanie z korzystania z Usług, o których mowa w pkt II.2.1 lub drogą elektroniczną (np. przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej  wskazany przed dana stronę umowy), nie wyłączając środków komunikacji elektronicznej.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług na podstawie przepisów ustawy z 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy o świadczeniu Usług, wystarczające jest aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego klientowi prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług.
 7. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem pocztą elektroniczną na adres wskazany na stronie serwisu. Użytkownik może  skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zamieszczonego w załączniku do ustawy, o której mowa w pkt IV.6 jednak nie jest to obowiązkowe.

VI.   Procedura reklamacyjna
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Użytkownik może składać w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany na stronie serwisu.
 2. Sugeruje się, choć nie jest to wymagane, podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.  
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi tą samą droga, którą reklamacja została zgłoszona przez Użytkownika.